Ryzyka nazwane (FLEXA), czy wszystkie ryzyka (All Risk)

Porównanie Ryzyka nazwane i All Risk

W dzisiejszych czasach można spotkać się z podziałem na dwa rodzaje ubezpieczeń majątkowych ze względu na typ oferowanej ochrony ubezpieczeniowej. Pierwsze to ubezpieczenia o konstrukcji ryzyk nazwanych (FLEXA), które funkcjonują w gospodarce od setek lat. Drugie to ubezpieczenia w formule wszystkich ryzyk (ALL RISK), które są relatywnie młodym produktem ubezpieczeniowym w Polsce.

Ryzyka nazwane

Ubezpieczenie w formule ryzyk nazwanych (FLEXA z angielskiego pierwsze litery słów - Fire, Lightning, Explosion, Aircraft crash landing) rodzi odpowiedzialność pomiędzy ubezpieczonym a zakładem ubezpieczeń za szkody, które powstały wskutek zdarzeń (ryzyk) zdefiniowanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) np. za sprawą ognia, powodzi, eksplozji, upadku drzewa itp. Ubezpieczyciel nie odpowiada natomiast za szkody, które nie zostały wymienione w ogólnych warunkach ubezpieczenia i/lub znajdują się na liście wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w OWU. Zakres ubezpieczenia bywa różny w zależności od zakładu ubezpieczeń. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma inaczej skonstruowane OWU, dlatego przed zawarciem ubezpieczenia warto sprawdzić od czego tak naprawdę jesteśmy chronieni (od jakich ryzyk).

All Risk

W ubezpieczeniu na bazie wszystkich ryzyk (ALL RISK) towarzystwo ubezpieczeniowe odpowiada za szkody powstałe na skutek wszystkich możliwych zdarzeń losowych, za wyjątkiem tych, które zostały w sposób jednoznaczny wyłączone z odpowiedzialności w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Jest to sytuacja odwrotna niż w ubezpieczeniach na bazie ryzyk nazwanych i niewątpliwie ten typ ubezpieczeń gwarantuje szerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Porównanie

Podsumowując, przy ubezpieczeniach na ryzykach nazwanych pytamy "od czego jesteśmy chronieni?", a przy ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk - "od czego nie jesteśmy chronieni?". Zakres ochrony w All Riskach jest szerszy, ale nie można traktować tego typu polisy jako zabezpieczenie "od wszystkiego", ponieważ na liście wyłączeń są wskazane ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Podczas zgłaszania ewentualnych szkód często można zauważyć jeszcze jedną różnicę. Co do zasady przy ubezpieczeniu na ryzykach nazwanych, to zgłaszający roszczenie musi wykazać, że powstała szkoda mieści się w granicach odpowiedzialności i że przysługuje mu za nią odszkodowanie. Przy ubezpieczeniu w formule All Risk, w razie wątpliwości co do odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za powstałą szkodę, to ubezpieczyciel powinien wykazać, że dane zdarzenie nie mieści się w granicach odpowiedzialności (ponieważ przyjmuje się, że ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje od wszystkich zdarzeń, pod warunkiem że nie zostałay one wprost wyłączone z zakresu odpowiedzialności).

Przykład:
Posiadamy ubezpieczone mieszkanie mieszczące się na ostatnim piętrze w bloku. W wyniku mocnych opadów deszczu pojawia się nam na suficie mokra plama wody. W ubezpieczeniu na ryzykach nazwanych musimy sprawdzić czy zakres ochrony obejmuje zalanie wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych i jednocześnie czy osoba tworząca produkt ubezpieczeniowy nie wpadła na pomysł, aby na liście wyłączeń umieścić przeciekanie dachu pokrytego papą bitumiczną. Z kolei w ubezpieczeniu w formule All Risk musimy jedynie sprawdzić listę wyłączeń odpowiedzialności (czy osoba tworząca produkt ubezpieczeniowy nie wpadła na pomysł, aby na liście wyłączeń umieścić przeciekanie dachu pokrytego papą bitumiczną), ponieważ przyjmuje się że każde zdarzenie losowe niewyłączone z zakresu w OWU jest w zakresie odpowiedzialności.