Grupa Otwarta Compensa

Grupa Otwarta Compensa Między Nami

 

Compensa Między Nami

Polisa indywidualna na warunkach polisy grupowej!

.

Warunki przystąpienia:

 • wiek 18 – 55 lat,
 • brak poważnych problemów zdrowotnych i chorób,
 • pozytywny wynik ankiety medycznej,
 • praca w zawodzie niesklasyfikowanym jako zawód podwyższonego ryzyka.

Oferta i zakres ubezpieczenia Compensa Głogów

 

Zalety ubezpieczenia:

Program indywidualnego ubezpieczenia na życie Między Nami stanowi bardzo dobre zabezpieczenie zdrowia oraz życia klientów. Oferowany przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie pakiet cechuje się wysokimi sumami ubezpieczenia przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjnych miesięcznych składek, które nie obciążają domowego budżetu. Dzięki temu w razie ewentualnego wypadku, choroby lub innego zdarzenia przewidzianego w zakresie ubezpieczenia możemy liczyć na świadczenia, które zrekompensują nam poniesione krzywdy.

 

W ramach ochrony ubezpieczeniowej Compensa zapewnia świadczenia w przypadku:

 • śmierci Ubezpieczonego,
 • uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia ciała,
 • zawału serca lub udaru mózgu,
 • poważnego zachorowania,
 • operacji chirurgicznej,
 • pobytu w szpitalu,
 • pobytu na OIOMie,
 • leczenia specjalistycznego,
 • urodzenia się dziecka,
 • urodzenia się dziecka wymagającego leczenia,
 • śmierci lub poważnego zachorowania dziecka,
 • osierocenie dziecka,
 • śmierci lub poważnego zachorowania współmałżonka,
 • pobytu współmałżonka w szpitalu,
 • śmierci rodziców, teściów,

 
Leczenie Specjalistyczne

W każdym z wariantów zakres ochrony został rozszerzony o leczenie specjalistyczne. Powyższa klauzula zapewnia pomoc finansową w przypadku konieczności wykonania zabiegów medycznych takich jak:

Compensa-Glogow

 • chemioterapia,
 • radioterapia,
 • terapia interferonowa,
 • wszczepienie kardiowertera,
 • wszczepienie defibrylatora,
 • wszczepienie rozrusznika serca,
 • wszczepienie kardiostymulatora,
 • ablacja.

 

Assistance VIP:

Powyższa klauzula zapewnia pomoc w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia ubezpieczonego oraz (w niektórych przypadkach) jego małżonka, dziecka lub rodzica. Przez pogorszenie się stanu zdrowia należy rozumieć chorobę lub uraz spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem. W takim przypadku Assistance VIP gwarantuje między innymi:

 • wizyta lekarza lub lekarza specjalisty po nieszczęśliwym wypadku,
 • wizyta pielęgniarki po nieszczęśliwym wypadku,
 • dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza,
 • wizyta rehabilitanta w domu,
 • wizyta w poradni rehabilitacyjnej i transport,
 • wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
 • transport sprzętu rehabilitacyjnego,
 • transport medyczny do placówki medycznej,
 • transport medyczny z placówki medycznej do miejsca pobytu,
 • transport medyczny między placówkami medycznymi,
 • opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi,
 • pomoc domowa po hospitalizacji,
 • pomoc psychologa w trudnej sytuacji losowej,
 • zdrowotne usługi informacyjne i infolinia medyczna bez limitu,
 • infolinia „Baby Assistance” bez limitu,
 • pomoc w przystosowaniu miejsca pracy w przypadku inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • pomoc domowa po hospitalizacji dla rodzica osoby ubezpieczonej,
 • transport medyczny na wizytę kontrolną dla rodzica osoby ubezpieczonej,
 • infolinia medyczna i zdrowotne usługi informacyjne dla rodzica ubezpieczonego.

 

Więcej informacji:

OWU Compensa Między Nami

Materiały zawarte na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i mogą być nieaktualne. Szczegółowe zasady funkcjonowania ubezpieczenia znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia.